ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕДУСА ГАЙД

Моля, прочетете тези Общи Условия за ползване внимателно преди да ползвате сайта и/или услугите на МЕДУСА ГАЙД.

С посещението или сърфирането в сайта и ползването на услугата и/или съдържанието или предоставянето на съдържание или  по какъвто и да било друг начин вие декларирате, че сте пълнолетен съгласно приложимото законодателство във вашата страна.

 

С тези общи условия се уреждат взаимоотношенията между МЕДУСА ГАЙД ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, ул. Рикардо Вакарини № 3А, наричано по-долу “МЕДУСА ГАЙД” и потребителите, рекламодателите и третите лица на medusaguide.com, наричан по-долу “сайтът” относно предоставяните услуги, цялото съдържание и информация. Тези Общи условия са задължителни за всички потребители, рекламодатели и трети лица (по смисъла на тези Общи Условия) на сайта и ги обвързват с МЕДУСА ГАЙД.

МЕДУСА ГАЙД е професионален бизнес навигатор.

ДЕФИНИЦИИ

Посочените по-долу термини, независимо дали са в единствено или множествено число, дали са членувани или не, независимо от това в какъв род са използвани ще имат определеното им значение навсякъде, където са използвани в тези Общи Условия:

Сайт – medusaguide.com или приложението MedusaGuide за Android

Услуга – цялото съдържание, приложенията, рекламите, както и всякакви други услуги предлагани от МЕДУСА ГАЙД

Съдържание – този термин включва без ограничение всякакви текстове, файлове, снимки, графики, илюстрации, информация, данни (включително лични), аудио и видео файлове, линкове, софтуер, местоположение, карти, коментари и друго съдържание и материали, във всякакъв формат достъпни чрез сайта и/или услугата

Предоставено съдържание – това е съдържанието (по смисъла на тези общи условия) генерирано, предоставено, добавено, създадено, публикувано, качено или получено по какъвто и да било начин от МЕДУСА ГАЙД чрез сайта от потребителя и/или рекламодателя и/или трето лице или от тяхно име или по друг начин

Цялото съдържание – включва съдържанието и предоставеното съдържание

Потребители – физически и/или юридически лица, които ползват сайта, услугата, съдържанието и/или са допринесли за съдържанието, информацията и други материали или услуги на сайта или имат страница (блог) в сайта, както и всеки, който ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата  чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие

Доставчик – МЕДУСА ГАЙД ООД или всяко лице, което е упълномощено да действа от името на МЕДУСА ГАЙД ООД.

Рекламодател – физическо или юридическо лице, с което МЕДУСА ГАЙД има сключен договор за реклама в сайта, както и всеки служител, независим изпълнител, агенция или друг агент на трета страна на всяко предприятие, което действа от името на това лице, според случая.

Продукт – стока или услуга, място, заведение и каквото и да било друго, което може да бъде предмет или обект на реклама.

Ваучер – дигитален инструмент, с определено буквено и/или цифрово съдържание, който се предоставя под формата на промоционални кодове и предоставя отстъпка на определени продукти на рекламодател, при изпълнение на условията на рекламодателя за предоставянето им.

Маркетингов канал е използването на Интернет и други налични технологични решения за маркетинг, реклама и промоция на търговска марка и/или продукти.

Трети лица – физически и/или юридически лица, които не попадат в обхвата на определението дадено в тези Общи Условия за Потребител, Доставчик и Рекламодател, а също и клиенти на рекламодателите и/или доставчика.

Злоумишлени действия  са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

ОБХВАТ

Тези Общи Условия за ползване важат без ограничение за всички потребители, рекламодатели и третите лица на сайта и/или услугата, независимо от местата за достъп до услугата и/или сайта, включително и за потребители, които са допринесли за съдържанието на сайта, както и за потребителите, които имат страница в сайта.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Общи Условия за ползване и всякакви спорове или искове, произтичащи от или във връзка с тях, се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите на Република България. За всички цели на настоящите Общи Условия страните се съгласяват всички спорове или искове, произтичащи от или свързани с тези Общи Условия за ползване, да бъдат предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища като се съгласяват местно подсъден да е родово компетентния съд в гр. София. Използването на сайта и Услугата не е разрешено в никоя юрисдикция, която не изпълнява всички разпоредби на тези Общи Условия за Ползване.

В случай, че някой предяви иск срещу МЕДУСА ГАЙД във връзка с действия, информация или съдържание на сайта или услугата от страна на потребител, рекламодател или трето лице, което ползва сайта и/или Услугата, което и да е от посочените лица се съгласява и задължава да съдейства и обезщети МЕДУСА ГАЙД, да предпази МЕДУСА ГАЙД от и срещу каквито и да било щети, загуби и разходи от всякакъв вид, включително направените юридически такси и разходи, свързани с подобни искове.

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

С посещението или сърфирането в сайта и ползването на услугата и/или съдържанието или предоставянето на съдържание или  по какъвто и да било друг начин, потребителите, рекламодателите и третите лица се съгласяват с всички Общи Условия съдържащи се тук, както и със всички други правила, политики и процедури, които са публикувани или ще бъдат публикувани на сайта, всяко от които може да бъде променяно и актуализирано без предупреждение. Някои от услугите и съдържанието предлагани в сайта могат да бъдат предмет на допълнителни условия, правила, политики и процедури без ограничение като ползването от страна на потребителите на тези услуги и съдържание е предмет на тези допълнителни условия, които са включени в настоящите Общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ.

Потребителите, рекламодателите и третите лица могат да сърфират из сайта и да ползват цялото съдържание свободно, без да се регистрират. При ползване на някои услуги от потребителите, рекламодателите или трети лица може да се изисква регистрация и в тази връзка последните гарантират, че предоставят пълна, точна и актуална регистрационна информация (включително и не само име, адрес, имейл, мобилен телефон, парола и др.). Същите са длъжни при промяна на регистрационната информация отнасяща се за тях да я актуализират в рамките на 48 часа. В противен случай Доставчикът и/или сайта не носят отговорност за предоставена информация на трети страни, на които са предоставени или принадлежат съответните данни.

 

Забранява се:

 • създаването на потребителски профил от физически лица, които не са навършили пълнолетие или от юридически лица, които не са упълномощени да обвързват предприятието с тези Общи Условия за ползване и регистрация.
 • създаването на потребителски профил на друго физическо или юридическо лице без неговото съгласие.
 • създаването на повече от един потребителски профил за едно и също физическо или юридическо лице.
 • използването на име за потребителския профил, което е принадлежи на друго физическо или юридическо лице, с намерение да се представя за такова лице.
 • да се представя за друго физическо или юридическо лице, включително служител или представител на сайта или МЕДУСА ГАЙД.
 • да се използва име за потребителския профил, което е обидно, вулгарно, неприлично или незаконно; представляват обект на интелектуална собственост или търговска марка или географско означение.

Доставчикът си запазва правото да откаже регистрацията или да отмени потребителско име по свое усмотрение.

Доставчикът има право по своя преценка да откаже достъп до услугата и/или сайта на всяко физическо и/или юридическо лице. Доставчикът има право да променя критериите за допустимост по всяко време.

Потребителите, Рекламодателите и Третите лица гарантират на собствена отговорност, че тези Общи условия са в съответствие с всички приложими за тях закони, правила и разпоредби и правото на достъп до Услугата, сайта и/или съдържанието е отменено, когато тези Общи Условия са забранени като в този случай потребителите, рекламодателите и третите лица се съгласяват да не използват и да нямат достъп до сайта, услугата и/или цялото съдържание по какъвто и да било начин.

В случай че физическите или юридическите лица, които са потребители, рекламодатели или трети лица използват мобилно устройство, следва да имат предвид, че се прилагат приложимите за тях тарифи и такси на оператора за мобилни данни.

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

Цялото съдържание е отговорност единствено на потребителя, рекламодателя или третото лице, което е създало това съдържание. Потребителите, рекламодателите и третите лица нямат право да предоставят съдържание, което е в разрез с което и да било законодателство и/или нарушава правата на интелектуална собственост, авторски права и др. МЕДУСА ГАЙД не може да гарантира автентичността на съдържание или предоставено съдържание, както и на данни, които потребителите, рекламодателите или третите лица предоставят в сайта. Всяко физическо или юридическо лице, което ползва сайта и/или услугата приема, че цялото съдържание достъпно за тях чрез ползването на сайта и/или услугата е на техен собствен риск и са изцяло отговорни за всяка щета или загуба както за тях, така и за която и да е друга страна, изхождаща от тях.

Потребителят, рекламодателят или третото лице носят отговорност за законосъобразността на цялото съдържание, както и за всички права свързани с него.

ПРАВИЛА ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО ПРЕДОСТАВЯНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, РЕКЛАМОДАТЕЛ И/ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА.

С настоящето, всеки потребител, рекламодател и/или трети лица, чрез предоставяното от тях съдържание на сайта и/или Услугата, дават съгласието си и приемат безусловно, че предоставят на МЕДУСА ГАЙД глобално, безвъзмездно, неограничено, неизключително право на използване, копиране, редактиране, модифициране, възпроизвеждане, разпространение, показване, изпълнение или по какъвто и да било друг начин пълноценно използване на предоставеното съдържание във връзка с дейността на сайта и/или Услугата и МЕДУСА ГАЙД, нейните приемници и възложители, включително, без ограничение, за популяризиране и разпространение на сайта и/или услугата във всеки маркетингов канал.

С настоящето, всеки потребител, рекламодател и/или трети лица, чрез предоставяното от тях съдържание на сайта и/или Услугата, дават съгласието си и приемат безусловно, че предоставят на всеки потребител, рекламодател и/или трети лица, ползващи сайта и/или услугата включително и на други медии неизключителен лиценз за достъп до предоставеното чрез сайта и/или услугата съдържание, като предоставеното съдържание може да бъде използвано, редактирано, променяно, възпроизвеждано, разпространявано, показвано и представя такова предоставено съдържание във връзка с използването на сайта и/или услугата.

Описаното в този раздел предоставяне на съдържание не засяга останалите права на собственост и лицензи в предоставяното съдържание от потребители, рекламодатели и/или трети лица, включително и правото да бъдат предоставяни допълнителни права за предоставеното съдържание на трети страни, освен ако не е договорено друго в писмена форма с МЕДУСА ГАЙД.

Всеки потребител, рекламодател и трети лица, които предоставят съдържание гарантират, че имат всички права върху него без да нарушават правата на МЕДУСА ГАЙД или на трети лица, включително и без ограничение права за поверителност, права за публичност, авторски права, договорни права или всяка друга интелектуална собственост или права на собственост.

Всеки потребител, рекламодател и третите лица разбират и приемат, че цялата информация, публикувана или предадена чрез Сайта, е отговорност единствено на лицето, от което произхожда това Съдържание; че МЕДУСА ГАЙД не носи и няма да носи отговорност за грешки или пропуски в цялото съдържание; и че МЕДУСА ГАЙД не може да гарантира идентичността на други потребители, с които може да се взаимодейства в процеса на използване на Услугата.

Всеки потребител, рекламодател и третите лица приема, че когато изтрие предоставеното от него съдържание, то ще бъде премахнато от сайта или услугата. Същите приемат, че отстраненото съдържание, което е било предоставено от тях, може да продължи да се съхранява в резервни копия както от МЕДУСА ГАЙД, така и от други потребители, рекламодатели и трети лица на сайта и/или услугата, които са ги изтеглили.

Потребителите, рекламодателите и третите лице се съгласяват Доставчикът да съхранява, използва и обработва предоставеното съдържание във връзка с предоставяните от него услуги, презентирането на сайта и услугата пред рекламодатели, рекламирането на сайта и разпространението му.

Всеки, който предоставя съдържание на сайта носи пълна отговорност за законосъобразността на цялото съдържание, както и за получаване на всички права свързани с него.

МЕДУСА ГАЙД не толерира съдържание, което представлява детска порнография и ще прекрати и докладва на съответните органи всеки (физическо или юридическо лице или техен представител), който публикува или разпространява такова съдържание.

Всеки потребител, рекламодател или трето лице или техни представители, без ограничение, е напълно забранено да предприема действия по качване, изтегляне, публикуване, изпращане или по друг начин да разпространява или улеснява разпространението, както и да съдейства по какъвто и да било начин на трети страни да предоставят съдържание на сайта и/или Услугата или чрез сайта и/или услугата, което:

 • Нарушава какъвто и да било обект на интелектуална собственост, търговска марка, патент, авторско право, право на публикуване, лицензия, търговска тайна или друго право, което принадлежи на друго физическо или юридическо лице или нарушава, което и да е законодателство, закон или договорно задължение.
 • Представлява документ, съдържащ лични данни, търговска тайна, служебна тайна, финансова информация.
 • Съдържа информация, за която да е известно на предоставящия съдържание, че е невярна или неточна, подвеждаща.
 • Съдържание, което е незаконно, измамно, порнографско, вулгарно, обидно, расистко, нецензурирано, клеветническо, лъжливо, опозоряващо, нарушаващо неприкосновеността на личния живот на другиго, както и съдържание, което е неподходящо по друг начин и което е преценено като такова от МЕДУСА ГАЙД.
 • Съдържа софтуерни вируси, файлове, кодове, програми, както и всякакво вникване, сканиране и изпитване уязвимостта на сайта, които целят да разрушат, деактивират, повредят, ограничат или пречат на правилната функция на софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване, да нарушават мерките за сигурност или да получи неоторизиран достъп до всяка система, данни, парола или друга информация на сайта, МЕДУСА ГАЙД или трето физическо или юридическо лице.
 • Представлява неразрешена или нежелана реклама, нежелана електронна поща или спам.
 • Съдържание, което представлява рекламна дейност, продажби и други, независимо дали са с цел печалба или не, без предварителното писмено съгласие на МЕДУСА ГАЙД.
 • Всякакво друго съдържание, което нарушава тези общи условия, българското законодателство и който и да било закон на друга държава и ЕС.

НАМЕСА В СИСТЕМАТА

На всяко физическо или юридическо лице или на техен представител, както и на което и да било трето лице е забранено да предприема злоумишлени действия, а също и следните действия:

 • Да променят, възпроизвеждат, разпространяват, превеждат, адаптират, продават или използват по какъвто и да било друг начин съдържанието на сайта и/или Услугата, освен ако не са изрично упълномощени от Доставчика.
 • Да се намесват или да се опитват да се намесва в правилното функциониране на сайта и/или Услугата или в каквито и да било дейности, извършвани в рамките на сайта и/или Услугата.
 • Да използват ръчни или автоматизирани устройства или софтуери, които нарушават или застрашават дейността, сигурността, функционалността или каквото и да било друго от сайта и/или Услугата.
 • Да извличат, дешифрират или разкодират които и да било алгоритми и/или кодове на която и да е част от сайта, Услугата или система свързана с тях, без ограничение.
 • Да предприемат каквито и да било действия, които могат да предизвикат необосновано или непропорционално голямо натоварване на сайта, Услугата или която и да било система свързана с тях.
 • Да предприемат каквито и да било други действия, които нарушават правилата, политиките и указанията на МЕДУСА ГАЙД.

МЕДУСА ГАЙД няма задължение да проверява и наблюдава сайта, Услугата, съдържанието и предоставеното съдържание.

МЕДУСА ГАЙД няма задължение и не гарантира достоверността на съдържанието и на предоставеното в сайта и/или Услугата съдържание или информация от потребители, рекламодатели и трети лица.

МЕДУСА ГАЙД няма задължението да търси факти и обстоятелства указващи извършването на неправомерна дейност от потребители, рекламодатели и трети лица във връзка или по повод използването на сайта или Услугата.

МЕДУСА ГАЙД не носи отговорност за съдържание или предоставено съдържание на сайта и/или услугата, което противоречи на тези Общи условия, на който и да било закон, договорно задължение, политики и други.

Въпреки горното МЕДУСА ГАЙД си запазва правото да премахва, прекратява, редактира или променя цялото съдържание по свое усмотрение, включително, без да се ограничава от каквото и да било предоставено съдържание по всяко време и без предупреждение, без значение от причината за това; да премахне, прекрати или блокира Потребител, Рекламодател или трето лице.

МЕДУСА ГАЙД също си запазва правото да получава, чете, съхранява и разкрива всякаква информация, която счита че е необходима да отговаря на приложимите закони, правила и правни процедури или искания от административен/държавен орган; да предприема каквито и да било действия с цел защитаване правата, собствеността или безопасността на потребителите, рекламодателите и третите лица, на МЕДУСА ГАЙД и на обществеността; да предприема всякакви правни и фактически действия по откриване, предотвратяване или по друг начин справяне с измами, сигурност или технически проблеми; да прилага тези Общи Условия за ползване.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРАНИЦИТЕ (БЛОГ)

Всяко физическо или юридическо лице може да създаде страница (блог) в сайта.

В случай, че сте юридическо лице, имате право да създадете и/или администрирате страницата само ако сте упълномощено лице.

Всеки, който създава и/или администрира страница носи отговорността да гарантира, че страницата, включително съдържанието, което публикува на страницата си, ще се съобразява с всички приложими закони, правила и разпоредби и настоящите Общи Условия, както и всички рекламни, маркетингови, лични данни или други правила, обичаи и добри търговски практики.

Всеки, който създава страница (блог) се съгласява, че цялото съдържание, което е публикувано на страницата ще е достъпно за всички потребители.

Забранено е страницата да има съдържание, което е насочено към непълнолетни лица.

Всеки, който създаде или администрира страница няма право да популяризира алкохол, тютюневи изделия, огнестрелно оръжие, лекарствени продукти или други продукти и услуги, които не могат законно да бъдат закупени и използвани.

Забранено е публикуването на съдържание на страницата, което представлява реклама или може да се тълкува като реклама без предварителното писмено съгласие на МЕДУСА ГАЙД.

Забранено е установяването на други условия за използването на страницата (блога), различни от установените тук.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМОДАТЕЛИ.

В този Раздел на Общите Условия за ползване се уреждат специални правила касаещи отношенията между МЕДУСА ГАЙД и рекламодателите. Въпреки това с ползването на сайта, рекламодателите и техните клиенти и партньори се съгласяват с Общите Условия на МЕДУСА ГАЙД и всички правила, политики и условия предвидени в тях или друг документ, публикуван от МЕДУСА ГАЙД на сайта.

Всяко физическо или юридическо лице, което попълва формуляр за заявка или сключва договор за реклама с Доставчика приема настоящите Общи Условия, както и Специалните условия за рекламодатели.

Рекламодателят гарантира, че действа от свое име или чрез упълномощен представител и че с попълването на формуляр за реклама или сключването на договор за реклама е обвързан от тези общи условия.

МЕДУСА ГАЙД си запазва правото едностранно да променя тези специални условия, както и Общите Условия за ползване като цяло. В случай че в 15-дневен срок от изменението им не постъпи писмено възражение от рекламодател, с който МЕДУСА ГАЙД има действащи договорни отношения, изменените Общи Условия за ползване, включително и тези по настоящия раздел, стават задължителни за отношенията между страните.

Всички отношения между МЕДУСА ГАЙД и рекламодателите, включително и не само относно права, задължения, рекламни кампании, срокове, цени и начин на плащане се уреждат чрез писмен договор сключен между тях.

Независимо от горното Рекламодателите се задължават за следното:

 • Да не допускат генериране на автоматизирани, измамни или по друг начин невалидни импресии, запитвания, реализации, кликвания, харесвания, блокове или други действия на потребители;
 • Да не рекламира нещо, което е незаконно или да се ангажира с незаконна или измамна бизнес практика.

МЕДУСА ГАЙД си запазва правото, без предупреждение да премахва или отхвърля реклама, когато това противоречи на тези общи условия, на други политики на МЕДУСА ГАЙД или в случай, че по преценка на МЕДУСА ГАЙД не се спазват приложимите закони.

Рекламодателят представя и гарантира, че притежава и предоставя на МЕДУСА ГАЙД всички права (включително, без ограничение, авторско право, търговска марка, патент, реклама или други права на собственост или интелектуална собственост) и лицензи за използване на сайта и/или услугата за рекламиране (популяризиране) на продукта на рекламодателя.

Рекламодателят гарантира, че е притежател на всяка информация, лиценз, търговска марка, както и всякакви други права свързани с продукта.

Рекламодателят представя и гарантира, че цялата информация предоставена от него или от негово име е пълна, точна и актуална; както и че предоставените права и информация няма да нарушат, да насърчат или да доведат до нарушаване на приложими закони, правила, кодекси за поведение или права на трети страни (включително, права на собственост). Нарушаването на което и да било от предходно изброените, ще се счита на нарушение на тези общи условия за ползване и на договорните задължения и ще доведе до автоматично прекратяване на взаимоотношенията между страните като може да доведе и до законови санкции и последици за рекламодателя.

С попълването на формуляр за реклама и/или с подписването на договор Рекламодателят се съгласява, че МЕДУСА ГАЙД не дава каквито и да било гаранции относно печалба, реализация на продукта, продаваемост, или реализирането на каквато и да било търговска или финансова или друга цел за Рекламодателя. Без да се ограничава от предходното МЕДУСА ГАЙД не дава каквито и да било гаранции относно броя на клиентите и потребителите, броя на импресиите, посещенията, кликвания, споделяния и др.

С попълването на формуляр за реклама и/или с подписването на договор Рекламодателят се съгласява, че МЕДУСА ГАЙД не носи отговорност (договорна или извъндоговорна) за каквито и да било последици, щети или загуба на Рекламодателя, прекратяване на неговата дейност независимо от договор или право.

МЕДУСА ГАЙД не носи отговорност или отговорност за каквито и да е грешки или пропуски във всяка информация или съдържание предоставено от рекламодателя.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЕКЛАМОДАТЕЛИ И ТРЕТИ ЗА МЕДУСА ГАЙД СТРАНИ.

Всеки рекламодател може да предостави чрез сайта и/или Услугата ваучер на потребителите или трети страни.

Предоставяните ваучери са предмет на взаимоотношения само между Рекламодателя и потребителите и/или третите лица и Рекламодателят и потребителите и/или третите лица се съгласяват, че МЕДУСА ГАЙД не е страна в тези взаимоотношения. В тази връзка МЕДУСА ГАЙД, сайта и/или услугата не носят отговорност за каквито и да било нереализирани права или неизпълнени задължения както на Рекламодателя, така и на потребителите и/или третите лица.

МЕДУСА ГАЙД не гарантира на потребителя каквото и да било качество или друга характеристика на предлаганите в сайта продукти.

МЕДУСА ГАЙД не е гарант на рекламодателя за изпълнение на поетите от последния ангажименти към потребителите или които и да било трети лица.

МЕДУСА ГАЙД не носи отговорност за предоставените отстъпки или други преференциални предложения от страна на рекламодателите.

Потребителите се съгласяват, че ползват продуктите на рекламодателите на своя собствена отговорност.

ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА – ОТКАЗ, ОСВОБОЖДАВАНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

Въпреки че МЕДУСА ГАЙД предоставя правила за поведението на потребителите, рекламодателите и третите лица, МЕДУСА ГАЙД не контролира и не насочва техните действия в сайта и не носи отговорност за съдържанието или информацията, която предоставят, публикуват, предават или споделят в сайта. МЕДУСА ГАЙД не носи отговорност за поведението на който и да е потребител, рекламодател или трето лице както онлайн, така и офлайн.

Всеки, който използва сайта или услугата го прави на собствен риск. МЕДУСА ГАЙД не дава каквито и да било гаранции, че сайта и цялото съдържание ще бъдат винаги безопасни, защитени, без грешки или че ще функционира винаги без прекъсвания, забавяния или каквито и да било проблеми.

МЕДУСА ГАЙД не носи отговорност за информацията, съдържанието, действията или бездействията, данните на потребителите, рекламодателите и третите лица като с използването на сайта и/или услугата освобождавате МЕДУСА ГАЙД, неговите управители, съдружници, служители, ръководители и представители от каквито и да било претенции и щети, произлизащи или свързани по някакъв начин с правото да предявите иск или жалба пред който и да е държавен/административен орган или свързан с предявяването на иск срещу други лица.

В максимално разрешената степен от приложимото право нито МЕДУСА ГАЙД, нито неговите директори, служители, агенти, представители, партньори, доставчици или доставчици на съдържание не могат да бъдат отговорни по договор, право, небрежност или по друг начин по отношение на сайта, услугата или цялото съдържание относно: загуби или щети; загуба на клиентела, данни, приходи, стоки или услуги.

Всеки, който сърфира в сайта или използва Услугата се съгласява, че МЕДУСА ГАЙД не контролира и няма задължение да предприема каквито и да е действия по отношение на: кои потребители получават достъп до сайта и/или Услугата; какво съдържание можете да получите чрез сайта и/или Услугата; какви ефекти може да има цялото съдържание върху вас; как можете да интерпретирате или използвате цялото съдържание или какви действия може да предприемете в резултат на това, че сте били изложени на цялото съдържание.

Всеки, който ползва сайта и/или услугата освобождава МЕДУСА ГАЙД от всякаква отговорност за това че е придобил или не съдържание от сайта и/или услугата. Сайта и/или услугата могат да съдържат или да насочват към уебсайтове, съдържащи информация, която някои хора може да сметнат за обидна или неподходяща. МЕДУСА ГАЙД не предоставя никакво съдържание в сайта и/или Услугата и не носи отговорност, както и отговорност за точността, спазването на авторското право или на друг обект на интелектуална собственост, законността или благоприличието на материали, съдържащи се в сайта и/или Услугата.

МЕДУСА ГАЙД не дава никакви гаранции по отношение на поведението на потребителите, рекламодателите и третите лица относно верността на информацията, която предоставят.

В никакъв случай МЕДУСА ГАЙД не носи отговорност за каквито и да било щети, независимо дали са преки, косвени, общи, специални, компенсаторни, последващи и / или случайни, произтичащи от или свързани с поведението на потребител, рекламодател или трето лице или на който и да било друг във връзка със сайта и/или Услугите, включително без ограничение, телесна повреда, емоционален стрес и каквито и да било вреди в резултат от комуникации или срещи с потребители или лица, които бихте могли да срещнете чрез сайта или Услугите.

Всеки потребител, рекламодател и трето лице се съгласява да предприема разумни предпазни мерки и да упражнявате максимална лична грижа във всички взаимодействия с всяко лице, с което влиза в контакт чрез сайта и/или Услугите, особено ако вземат решение да се срещнат лично с такива лица.

МЕДУСА ГАЙД не носи отговорност за предоставени от вас данни и лична информация на трети лица като например данни за кредитни карти и банкови сметки, финансова информация, имена, адреси, телефони и друг вид съдържание.

МЕДУСА ГАЙД не носи отговорност пред когото и да било за каквито и да било пропуснати ползи или други щети (случайни, индиректни, специални, произтичащи). МЕДУСА ГАЙД не носи отговорност дори и да е било уведомено за такива щети. При всички случаи отговорността на МЕДУСА ГАЙД е ограничена в пълната степен, разрешена от приложимото законодателство.

ПРАВО НА ОТКАЗ

Потребителите и третите лица, които ползват сайта, услугите и/или съдържанието или предоставят такива чрез сайта могат да имат право да отменят настоящите Условия за ползване съгласно Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите (Директива) в рамките на 14 дни от приемането на тези Общи Условия за Ползване единствено до степента, в която такова право се прилага по силата на Директивата спрямо тези потребители и трети лица, освен ако се прилага такова право на отказ, то престава да съществува от времето на действителното използване на Услугите, сайта  и съдържанието и/или предоставянето на достъп до съдържание чрез сайта от тези потребители и трети лица.

ЛИЧНИ ДАННИ

МЕДУСА ГАЙД декларира, че не обработва лични данни. Доколкото в сайта се съдържат лични данни, те са предоставени изцяло по волята на физическите или юридическите лица или техните представители и МЕДУСА ГАЙД няма задължение да следи или проверява каква информация се публикува и/или използва чрез сайта и/или услугата.

Въпреки горното:

МЕДУСА ГАЙД е регистриран администратор на лични данни и може да бъде получател на лични данни.

С приемането на настоящите общи условия всеки потребител, рекламодател и трето лице или техен представител, който използва сайта и/или услугата и по своя воля или по волята на трето лице или по какъвто и да било начин публикува съдържание, което представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 се съгласява същите да бъдат обработвани от МЕДУСА ГАЙД и/или трети лица.

Всеки, чийто лични данни са публикувани без неговото знание или без неговото съгласие от страна на трети недобросъвестни лица е длъжен незабавно да уведоми писмено Доставчика като в този случай, той е длъжен да предприеме незабавни мерки за изтриване на личните данни. В този случай МЕДУСА ГАЙД е длъжно да спре обработването на личните данни.

МЕДУСА ГАЙД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на потребителите, станала му известна по повод на използването на сайта и/или услугата или на цялото съдържание – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Тези ограничения не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай  МЕДУСА ГАЙД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

РАЗНИ

МЕДУСА ГАЙД има право да прекрати достъпа на всяко физическо или юридическо лице до сайта и/или Услугата или до части от тях по всяко време, със или без причина, със или без предизвестие, което прекратяване на достъпа влиза в сила незабавно, което може да доведе до загуба и унищожаване на цялото съдържание, което това лице използва или е предоставило.

ПРИЛОЖИМ ЕЗИК

Тези Общи Условия за ползване са изработени на български език. Всеки техен превод на друг език е за Ваше удобство.

При противоречие между текста на български език с превода на който и да било език, Вие се съгласявате, че българската езикова версия на тези Общи Условия за Ползване ще уреждат взаимоотношенията ви с МЕДУСА ГАЙД.

КОНТАКТИ

МЕДУСА ГАЙД ООД

бул. България 58, сграда Жаклин, вход С, етаж 1

Дата на влизане в сила: 23.01.2018 г

Абонирай се

Абонирайте се за нас и не пропускайте новите ни статии